Meijer & Co, fotografen uit Groningen.

1895 - Dokkum
op 15 mei 1895 in Dokkum
1897 - Franeker
mei 1897 'eenige dagen' in Franeker

 Bronnen: Delpher

 


 


Leeuwarder Courant 14 mei 1895


Franeker Courant 23 mei 1897