Kunstschilder en daguerreotypist in Amsterdam, 1863 naar Haarlem. 1865 naar Parijs. In 1847, '48, '51 en '54 gedurende enkele weken werkzaam in Leeuwarden. 

(* Amsterdam, 28 jan. 1800)

Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975:
In de jaren 1847, '48, '51 en '54 (telkens gedurende enkele weken) was hier de sedert 1841 het daguerreotyperen beoefenende Amsterdamse kunstschilder H. Gerbens de Boer werkzaam (zijn vader kwam van Woudsend). "Hij is in het bezit van een uitmuntende canera obscura en weet daarmede zeer goed om te gaan. De door hem vervaardigde portretten zijn (wannneer helder weder en eenige andere omstandigheden meer, onafhankelijk van den kunstenaar, het werk begunstigen) zeer schoon, de gelijkenis is treffend, de scherpheid der omtrekken voortreffelijk, kortom in alles schier onverbeterlijk'' (Prov. Friesche Courant, 24 februari 1848). De Boer belastte zich, behalve met het vervaardigen (o.m. in het zomerhuis in de Prinsentuin) van portretten en familiegroepen, ook met het "afnemen van schilderijen, gebouwen, etc. in alle tot nu bekende formaten, gekleurd of ongekleurd, in den tijd van slechts weinige seconden, onverschillig welke weêrsgesteldheid". In 1854 maakte De Boer naast daguerreotypieën ook "photographische portretten"; een dergelijk portret kon "met slechts eene zitting in het oneindige worden overgebragt, waardoor alsdan de prijs veel vermindert: (eerste exemplaar) f 3 en hooger, naar gelang de grootte".
[....]
De Boer zal wel goede resultaten hebben geboekt want hij was één der vier Amsterdamse beroepsfotografen, die in 1855 durfden inzenden op de eerste speciale foto-expositie in ons land, de in het gebouw van het Amsterdamse Arti door de Vereeniging voor Volksvlijt georganiseerde "Tentoonstelling van Photographie en Heliographie" (waaraan ook vooraanstaande buitenlandse fotografen deelnamen). Het jaar tevoren nam hij afscheid van zijn "veelvuldige begunstigers" te Leeuwarden; hij kon hun "nog als dilettant werkzame stadgenoot M. A. Nagtheim gunstig aanbevelen, daar hij portretten in mijn bijzijn heeft gemaakt, die zeer goed waren en aan de vereischten van de kunst voldeden".

1847 - Leeuwarden.
1848 - Leeuwarden.
1851 - Leeuwarden.
1854 - Leeuwarden.
1863 - Haarlem
1865 - Parijs

Bronnen: Dolk 1975 || RKDartists&


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar