De eerste Leeuwarder beroepsfotograaf.

(* Leeuwarden, 9 sep. 1823 - † Leeuwarden, 29 dec. 1863)

Het jaar tevoren nam hij [= H. Gerbens de Boer] afscheid van zijn "veelvuldige begunstigers" te Leeuwarden; hij kon hun "nog als dilettant werkzame stadgenoot M. A. Nagtheim gunstig aanbevelen, daar hij portretten in mijn bijzijn heeft gemaakt, die zeer goed waren en aan de vereischten van de kunst voldeden".
Deze eerste Leeuwarder beroepsfotograaf was de toen 31-jarige Martinus Antonius, inwonende zoon en medewerker van Petrus Nagtheim, kopersmid en kachelmaker in de Bagijnestraat. Hij zond op de in juli 1854 in de Leeuwarder societeit Amicitia gehouden "Tentoonstelling van Voorwerpen van Nijverheid en Gewrochten van Kunst en Smaak, door Friezen vervaardigd" drie nummers (491 - 493) in voor de rubriek "schilderijen en kunstwerken": " een daguerreotype portret, een photographieportret op papier en een panotype of positif portet op glas (eigen vinding)". Nagtheim adverteerde in april 1856 dat hij, "door aankoop eigenaar van eene geschikte werkplaats (in de Bagijnestraat) geworden zijnde, zich thans in staat gesteld vindt, de schoonste photographische portretten (op zilver, papier of glas, met of zonder kleuren, in alle grootten, tegen eenen billijken prijs) te kunnen vervaardigen". De photographist overleed reeds in 1863, op 40-jarige leeftijd; vijf jaar later pas verkocht zijn vader de "groote machiene, voor 20 duim portretten" (16 x 21 cm., de z.g. "heele platen").
[Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975]

1856 - Bagijnestraat F 394 = K 64, Leeuwarden.
daguerreotypist te Leeuwarden
1863 - overleden 29 dec. 1863 te Leeuwarden.

Bronnen: Dolk 1975


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar


 


Leeuwarder Courant 18 april 1856